See no evil,

Hear no evil,

Speak no evil.

Behandling av personuppgifter – information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)

 

Advokaterna Hurtig and Partners är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss, men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi inte kan genomföra nödvändig jävs-och penningstvättkontroll.
Som advokatbyrå behandlar vi personuppgifter för

    I. att genomföra obligatorisk jävskontroll

    II. att i förekommande fall utföra penningtvättskontroll,
    III. att utföra och administrera uppdraget,
    IV. att tillvarata dina intressen,
    V. redovisnings-och faktureringsändamål.

 

Dessa uppgifter behandlas på grundval av vad som stadgas i artikel 6.1 i Dataskyddsförordningen (2016/679/EG).

 

Vissa uppgifter kan också komma att användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Syftet med en sådan behandling är att analysera och utveckla Advokaterna Hurtig and Partners egna verksamhet.

 

Personuppgifter till utomstående lämnas inte ut i annat fall än då

    I. det särskilt överenskommits mellan Advokaterna Hurtig and Partners och dig,
    II. det inom ramen för ett särskilt uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter,
    III. det är nödvändigt för att Advokaterna Hurtig and Partners ska fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller
    IV. för de fall Advokaterna Hurtig and Partners anlitar utomstående tjänsteleverantör som utför uppdrag för Advokaterna Hurtig and Partners räkning

 

Advokaterna Hurtig and Partners kan komma att lämna ut uppgifterna till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud i de fall det är nödvändigt för att tillvara ta dina rättigheter.

 

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar Advokaterna Hurtig and Partners enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller längre tid om det av ärendets natur är påkallat.

 

Information om hur Advokaterna Hurtig and Partners använder personuppgifter, som rör dig, har du rätt att kostnadsfritt begära ut. Sådana uppgifter som är felaktiga kommer Advokaterna Hurtig and Partners att, antingen på eget initiativ eller på din begäran, radera eller begränsa behandlingen av.

 

Det är din rätt att

    I. begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål, och
    II. få ta del av dina personuppgifter i maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, få     uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar.

 

Om du är missnöjd med Advokaterna Hurtig and Partners behandling av dina personuppgifter kan du lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Om du bor eller arbetar utomlands kan du vända dig till tillsynsmyndigheten i det landet.

 

Personuppgiftsansvarigheten är uppdelad på de olika bolag som registrerar personuppgifter inom Advokaterna Hurtig & Partners, nämligen följande:

 

 

  •     Försvarsadvokaterna Väst Björn Hurtig AB, Lilla Brogatan 7, 503 32 Borås (som även omfattar     Örebrokontoret).

  •     Advokaterna Hurtig & Partners Göteborg /Trestad AB, Stampgatan 20, 411 01 Göteborg.

  •     Advokaterna Hurtig & Partners Stockholm AB, Kungsbroplan 2, 112 27 Stockholm

  •     Advokaterna Hurtig & Partners Syd AB, Skeppsbron 5, 211 20 Malmö

 

 

För frågor rörande Advokaterna Hurtig and Partners personuppgiftsbehandling går det bra att kontakta advokatbyrån på info@ahap.se. Övergripande ansvarig är Jens Lindborg, Örebrokontoret.

Har du frågor eller vill veta mer? Kontakta oss.

Våra kontor

ALINGSÅS
BORÅS
ESKILSTUNA
GÖTEBORG
GÄVLE
KRISTINEHAMN
KARLSTAD
Lund
MALMÖ
NORRKÖPING
STOCKHOLM
TROLLHÄTTAN
UDDEVALLA
UPPSALA
VARBERG
ÖREBRO