See no evil,

Hear no evil,

Speak no evil.

En huvudregel inom svensk rätt är att domar som vunnit laga kraft gäller. Resning är ett extraordinärt rättsmedel som innebär att en dom som vunnit laga kraft kan prövas på nytt. För att beviljas resning krävs att nya omständigheter eller bevis tillkommit. Resning kan också beviljas om det föreligger synnerliga skäl med hänsyn till de nya omständigheter som åberopas i resningsansökan.

Nya omständigheter eller bevis är en av få möjligheter som finns för att angripa en lagakraftvunnen dom och ansöka om resning. Ett beslut om resning innebär att det blir en ny rättegång och att målet ska prövas på nytt. Om resningsansökan avser en dom som meddelats av en hovrätt är det Högsta domstolen som beslutar om resning ska beviljas. Om det är en dom som meddelats av en tingsrätt är det den hovrätt som tingsrätten hör till som beslutar om resning.

Om det inte föreligger tillräckliga skäl för att bevilja resning kan Högsta domstolen eller hovrätten avslå ansökan om resning. I annat fall ska riksåklagaren yttra sig över resningsansökan. Riksåklagaren kan i sin tur i vissa fall besluta om att återuppta en förundersökning och ansöka om resning. För att riksåklagaren ska nå framgång med en ansökan om resning krävs att det finns nya omständigheter eller bevis som inte prövats av domstol i samband med den tidigare rättegången.

Riksåklagaren kan under vissa förhållanden under handläggningen av en resningsansökan besluta om att förundersökningen ska återupptas, så att de nya omständigheterna eller bevisen kan utredas. Om Du överväger att ansöka om resning och anser att förundersökningen behöver kompletteras innan ansökan om resning, går det att begära att åklagaren ska besluta om att förundersökningen ska återupptas.

Ett beslut om resning innebär att det normalt blir en ny rättegång i den domstol som senast dömt. Beslutet innebär att domstolen måste pröva om de nya omständigheterna innebär skäl för ändring av den tidigare meddelade domen.

Har du frågor eller vill veta mer? Kontakta oss.

Våra kontor

ALINGSÅS
BORÅS
ESKILSTUNA
GÖTEBORG
GÄVLE
HÄSSLEHOLM
KARLSTAD
Lund
MALMÖ
NORRKÖPING
STOCKHOLM
TROLLHÄTTAN
UDDEVALLA
UPPSALA
VARBERG
ÖREBRO